Het Woord geeft Licht!

Psalm 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet, en een licht voor mijn pad.

De eerste keer dat er over licht gesproken wordt is in Genesis 1 vers 3, maar wat is dat licht eigenlijk de zon en de maan waren er nog niet en toch was er licht.

Dat wil ik dan ook in deze studie gaan onderzoeken, en waar kan je dat het beste doen in het Woord van God de bijbel.

Genesis 1-3

1 In den beginne schiep God den hemel en de aarde.
2 De aarde nu was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond; en de Geest Gods zweefde op de wateren.
3 En God zeide: Daar zij licht! en daar werd licht.

Nu begint Johannes 1-1 ook met “In den beginne”, maar vervolgt hij met dat het Woord er was.

Johannes 1:1-13

1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God.
2 Dit was in den beginne bij God.
3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is.
4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen.
5 En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen.(gegrepen)
6 Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes.
7 Deze kwam tot een getuigenis, om van het Licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden.
8 Hij was het Licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het Licht getuigen zou.
9 Dit was het waarachtige Licht, Hetwelk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld.
10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;
13 Welke niet uit den bloede, noch uit den wil des vleses, noch uit den wil des mans, maar uit God geboren zijn.

Johannes zegt dus dat God Woord is en in Hetzelve is er leven en Licht, en we weten ook dat er zonder licht geen leven is.

En God kwam in de persoon van de Here Jezus naar deze aarde om de mens leven te geven niet dit aardse leven maar eeuwig leven, maar dan moet je het wel grijpen (geloven) je moet namelijk wederom geboren worden uit God geboren worden, dan wordt je namelijk verlicht  zoals beschreven wordt in de 2e Corinthe brief.

2 Corinthe 4:6

6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis zou schijnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, om te geven verlichting der kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Jezus Christus.

En dan is de vraag waartoe worden wij verlicht, hier in 2 Corinthe 4:6 wordt gezegt dat we worden verlicht om kennis op te doen van de Heerlijkheid van God in Jezus Christus, Paulus noemt het in zijn brief aan de Filippensen “Opdat ik Hem kenne, en de kracht van zijn opstanding”

De Here Jezus kwam in de wereld om de wereld te behouden, en ieder een kent de tekst van Johannes 3 vers 16 wel, maar niemand heeft het over wat er verder volgt, dat het licht in de wereld kwam maar dat de mensen de duisternis liever hadden dan het licht.

Johannes 3:16-21

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alrede veroordeeld, dewijl hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn.

Jezus zegt: Die niet gelooft is alrede veroordeeld, maar wat houd dat oordeel in, dat is dat  ze liever in duisternis wandelen dan in het licht omdat hun werken boos waren. In Johannes 8 vers 12 zegt de Heer dat Hij het licht der wereld is en in Johannes 9 vers 4 dat Hij zolang Hij in de wereld is Hij het licht der wereld is, met andere woorden toen Hij uit de wereld naar de vader ging verdween ook het licht uit deze wereld. Het oordeel is dus dat de wereld nu in duisternis is.

Johannes 8:12

12 Jezus dan sprak wederom tot henlieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld; die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben.

Johannes 9:4-5

4 Ik moet werken de werken Desgenen, Die Mij gezonden heeft, zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.
5 Zolang Ik in de wereld ben, zo ben Ik het Licht der wereld.

Dus op het moment dat de Here Jezus stierf aan het kruis werd het donker in de wereld, en van af die tijd leeft de wereld in duisternis, heel symbolisch is dat toen de Here Jezus aan het kruis hing werd het drie uur donker over de gehele aarde.

Markus 15:33  En als de zesde ure gekomen was, werd er duisternis over de gehele aarde, tot de negende ure toe.

God verbergt zich nu voor de wereld en kijkt wel wat ze doen. Daarom zegt men ook dat God dood is, je hoort immers niets meer van Hem.
Maar als je geloof dat Hij ook weer is opgestaan uit de dood, wordt je getrokken uit de duisternis en kom je weer in het licht zoals beschreven in Efeze 5, Colossenzen 1 en 1 Petrus 2

Efeze 5:8

8 Want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in den Heere; wandelt als kinderen des lichts.

Colossenzen 1:12-13

12 Dankende den Vader, Die ons bekwaam gemaakt heeft, om deel te hebben in de erve der heiligen in het licht;
13 Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;

1 Petrus 2:9-10

9 Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gij zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht;
10 Gij, die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt; die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden.

Een mooie illustratie van dat het duister werd in de wereld en ergens anders licht was vinden we in het oude testament in de geschiedenis van de plagen bij de uittocht uit Egypte.

Exodus 10:22-23

22 Als Mozes zijn hand uitstrekte naar den hemel, werd er een dikke duisternis in het ganse Egypteland, drie dagen.
23 Zij zagen de een den ander niet; er stond ook niemand op van zijn plaats, in drie dagen; maar bij al de kinderen Israëls was het licht in hun woningen.

Zo mogen wij dan ook weten dat wij als gelovigen uitverkoren zijn en mogen wandelen in het licht, en mogen zelf ook een lichtje zijn in deze donkere wereld.

Zoals de maan schijnt in de nacht zo mogen wij schijnen in deze duistere wereld, wij mogen het licht van Christus weerspiegelen zoals de maan het licht van de zon weerspiegeld.

Matheus 5:14-16

14 Gij zijt het licht der wereld; een stad boven op een berg liggende, kan niet verborgen zijn.
15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een koornmaat, maar op een kandelaar, en zij schijnt allen, die in het huis zijn;
16 Laat uw licht alzo schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen is, verheerlijken.

Nu was de vraag, wat is dat licht in genesis 1:3, dan kan allen maar de conclusie wezen dat dat het Woord Gods is, en dat wij worden verlicht door dat Woord en Geest die dat Woord heeft voortgebracht, en dat is ook wat de Geest doet. De Here Jezus zegt dat dan ook tegen zijn discipelen in Johannes 16:12-13.

Johannes 16:12-13

12 Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen.
13 Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden; want Hij zal van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hij zal gehoord hebben, zal Hij spreken, en de toekomende dingen zal Hij u verkondigen.

Johannes 17:17

17 Heilig ze in Uw waarheid; Uw Woord is de waarheid.

Pauls zegt dan ook in Filippenzen 2:13 dat het God is die in ons werkt beide het willen en het werken naar zijn welbehagen, en daarom zouden we als kinderen Gods alles doen zonder te klagen en tegenspreken, om te schijnen als lichten in een duistere wereld, door de wereld het Woord voor te houden.

Filippenzen 2:14-16

14 Doet alle dingen zonder murmureren en tegenspreken;
15 Opdat gij moogt onberispelijk en oprecht zijn, kinderen Gods zijnde, onstraffelijk in het midden van een krom en verdraaid geslacht, onder welke gij schijnt als lichten in de wereld;
16 Voorhoudende het Woord des levens,

Indien wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander, en het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.