Dag des Heren

De zondag de Dag des Heren?

Van de zondag wordt gezegd dat het de dag des Heren is, maar als we in het Woord van God de dag des Heren opzoeken kom je al gauw tot een andere conclusie.

Jesaja 2:11-12

11 De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal neergebogen worden; en de HEERE alleen zal in dien dag verheven zijn.
12 Want de dag des HEEREN der heerscharen zal zijn tegen allen hovaardige en hoge, en tegen allen verhevene, opdat hij vernederd worde;

Jesaja 13:6-10

6 Huilt gijlieden, want de dag des HEEREN is nabij; hij komt als een verwoesting van den Almachtige.
7 Daarom zullen alle handen slap worden, en aller mensen hart zal versmelten;
8 En zij zullen verschrikt worden, smarten en weeën zullen hen aangrijpen, zij zullen bang zijn als een barende vrouw; een iegelijk zal over zijn naaste verbaasd zijn; hun aangezichten zullen vlammende aangezichten zijn.
9 Ziet, de dag des HEEREN komt, gruwelijk, met verbolgenheid en hittigen toorn, om het land te stellen tot verwoesting, en deszelfs zondaars daaruit te verdelgen.
10 Want de sterren des hemels en zijn gesternten zullen haar licht niet laten lichten; de zon zal verduisterd worden, wanneer zij zal opgaan, en de maan zal haar licht niet laten schijnen.

Het blijkt dus een dag van oordeel te zijn, en dat is bepaald niet de zondag, en wat er op die dag allemaal gebeurt kan je lezen in het boek openbaringen waar Johannes in de geest is op de dag des Heren:

Openbaring 1:10-11

10 En ik was in den geest op den dag des Heeren; en ik hoorde achter mij een grote stem, als van een bazuin,
11 Zeggende: Ik ben de Alfa en de Omega, de Eerste en de Laatste; en hetgeen gij ziet, schrijf dat in een boek, en zend het aan de zeven Gemeenten, die in Azie zijn, namelijk naar Efeze, en naar Smyrna, en naar Pergamus, en naar Thyatire, en naar Sardis, en naar Filadelfia, en naar Laodicea.

Hij krijgt dus de opdracht om op te schrijven wat hij ziet op de dag des Heren, en dat is wat wij noemen het boek openbaringen, nou en dat is niet mals als je leest wat daar allemaal gebeurt, geef mij maar de zondag een dag van rust en vrede.

Nou is de zondag ook niet de sabbat de laatste dag van de week, maar het is de eerste dag van de week, het is namelijk de dag van de opstandig van de Heer uit de dood.

En als je gelooft, heb je deel aan die opstanding en kan je in rust en vrede leven want het oordeel voor ons heeft de Heer gedragen op het kruis van golgotha, wij mogen leven uit genade.