Wat doet God?

Vaak wordt de vraag gesteld, als er dan een God is, waarom doet Hij niets aan de ellende in de wereld?

De vraag is: Wat doet God nu eigenlijk vandaag de dag? Meestal wordt er gezegd God is dood want we merken niets van Hem, daarom doet Hij niets. Om te onderzoeken wat God nu doet, moeten we bij de Bijbel zijn, want daarin heeft God zijn wil geopenbaard, aan degene die gelooft.

Efeze 1:9

9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zijn wil, naar Zijn welbehagen, hetwelk Hij voorgenomen had in Zichzelven.

Zijn wil is verborgen, maar Hij heeft het aan ons die geloven geopenbaard. Toen God zijn Zoon zond in deze wereld, heeft de wereld Hem verworpen en gekruisigd, ze wilden Hem niet.

Johannes 1:10-12

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de wereld heeft Hem niet gekend.
11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet aangenomen.
12 Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;

Hij was in de wereld maar de wereld moest Hem niet, en de Zijnen (Israël) geloofden Hem niet, niemand moest Hem, uitgezonderd degene die Hem hebben aangenomen (geloofd) die zijn nu inmiddels kinderen van God geworden. Wat God nu doet, is dat Hij voor ons zorgt, wij zijn immers Zijn kinderen, en welke vader zorgt niet voor zijn kinderen, maar daarentegen zorgt Hij niet voor de wereld.

In het zogenaamde “hogepriesterlijke gebed” bid de Here Jezus alleen voor de gelovigen.

Johannes 17:6-9

6 Ik heb Uw Naam geopenbaard aan de mensen, die Gij Mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren Uw, en Gij hebt Mij dezelve gegeven; en zij hebben Uw woord bewaard.
7 Nu hebben zij bekend, dat alles, wat Gij Mij gegeven hebt, van U is.
8 Want de woorden, die Gij Mij gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat Gij Mij gezonden hebt.
9 Ik bid voor hen; Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen, die Gij Mij gegeven hebt, want zij zijn Uw.

En verder in het betoog zegt de Heer:

Johannes 17:14-16

14 Ik heb hun Uw woord gegeven; en de wereld heeft ze gehaat, omdat zij van de wereld niet zijn, gelijk als Ik van de wereld niet ben.
15 Ik bid niet, dat Gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat Gij hen bewaart van den boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, gelijkerwijs Ik van de wereld niet ben.

Hij bidt dus niet voor de wereld, dat God voor de wereld zou moet zorgen, maar Hij bidt alleen voor de gelovigen, dat God de gelovigen bewaart.

Doet God dan helemaal niets aan deze wereld?

Een van de bekendste teksten in de Bijbel is misschien wel Johannes 3:16, dat God de wereld lief had, dat Hij zijn Zoon gezonden heeft opdat een ieder die geloofd behouden word. Maar het is niet goed om alleen Johannes 3:16 te lezen, we zouden het gehele betoog eens moeten lezen.

Johannes 3:16-21

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.
17 Want God heeft Zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat Hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door Hem zou behouden worden.
18 Die in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in den Naam des eniggeboren Zoons van God.
19 En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.
20 Want een iegelijk, die kwaad doet, haat het licht, en komt tot het licht niet, opdat zijn werken niet bestraft worden.
21 Maar die de waarheid doet, komt tot het licht, opdat zijn werken openbaar worden, dat zij in God gedaan zijn

Hier wordt gesproken over een oordeel van God voor degene die niet gelooft. Die niet gelooft is nu al veroordeeld, maar wat houdt dat oordeel nu in? Dat is niet zo moeilijk, want het staat er gelijk achter in vers 19: “En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, en de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht; want hun werken waren boos.”

Het oordeel bestaat hieruit dat de mensen in duisternis wandelen. Ze willen niet tot het licht komen, omdat hun werken boos zijn. Zouden ze wel tot het licht komen, dan zouden hun werken gezien worden, daarom blijven ze liever in de duisternis. Als ze zich wel tot God zouden bekeren, gaat Hij voor hen zorgen, en hun leiden in heel de Waarheid en zij zouden weten wat God nu doet.

Nu tast de mensheid in het duister en weet niet wat er met de wereld en in de wereld gebeurt. God heeft hun losgelaten omdat zij zich ook van Hem niets aantrekken en doen wat ze zelf willen, zoals beschreven in de Romeinen brief.

Romeinen 1:18-28

18 Want de toorn Gods wordt geopenbaard van den hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid der mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden.
19 Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.
20 Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld aan, uit de schepselen verstaan en doorzien, beide Zijn eeuwige kracht en Goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn.
21 Omdat zij, God kennende, als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;
22 Zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaas geworden;
23 En hebben de heerlijkheid des onverderfelijken Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende gedierten.
24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;
25 Die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en het schepsel geeerd en gediend hebben boven den Schepper, Die te prijzen is in der eeuwigheid, amen.
26 Daarom heeft God hen overgegeven tot oneerlijke bewegingen; want ook hun vrouwen hebben het natuurlijke gebruik veranderd in het tegen nature;
27 En insgelijks ook de mannen, nalatende het natuurlijke gebruik der vrouw, zijn verhit geworden in hun lust tegen elkaar, mannen met mannen schandelijkheid bedrijvende, en de vergelding van hun dwaling, die [daartoe] behoorde, in zichzelven ontvangende.
28 En gelijk het hun niet goed gedacht heeft God in erkentenis te houden, zo heeft God hen overgegeven in een verkeerden zin, om te doen dingen, die niet betamen;

Dat er zoveel ellende in de wereld is komt doordat de mensen zich los hebben gemaakt van God. En de toorn van God bestaat hieruit, dat God ze op Zijn beurt heeft losgelaten en overgegeven heeft aan de god van deze eeuw (satan). Als ze de Waarheid (Christus) niet willen, geeft Hij hun de leugen.

God zwijgt nu nog, maar dat blijft niet zo, want eens zal Hij spreken, maar dan zal Hij spreken in Zijn toorn; en zal de wereld oordelen, maar die gelooft wordt niet veroordeeld.

Handelingen 17:31

31 Daarom dat Hij een dag gesteld heeft, op welken Hij den aardbodem rechtvaardiglijk zal oordelen, door een Man, Dien Hij daartoe geordineerd heeft, verzekering daarvan doende aan allen, dewijl Hij Hem uit de doden opgewekt heeft.

Nu geldt nog steeds dat God genadig over ons is, en Hij wil niet dat er mensen verloren gaan. Maar Hij vraagt ons: “Laat u met Mij verzoenen!”

2Corinthe 5:19-21

19 Want God was in Christus de wereld met Zichzelven verzoenende, hun zonden hun niet toerekenende; en heeft het woord der verzoening in ons gelegd.
20 Zo zijn wij dan gezanten van Christus wege, alsof God door ons bade; wij bidden van Christus wege: laat u met God verzoenen.
21 Want Dien, Die geen zonde gekend heeft, heeft Hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in Hem

De keuze is aan u. Komt u tot het licht? Of blijft u liever in de duisternis, met alle gevolgen van dien?