Eèn God

De bijbel spreekt over een God!

Wist u dat we maar èèn God hebben, ja zult u zeggen dat weet ik, maar vaak word er gesproken over God de vader, God de zoon en God de heilige Geest of ook wel de drie eenheid, en ligt de nadruk op drie, alsof er drie verschillende personen zijn, maar het woord van God legt de nadruk op èèn God en dat wil ik nu eens laten zien.

Jesaja 43:10-11

10 Gijlieden zijt Mijn getuigen, spreekt de HEERE, en Mijn knecht, dien Ik uitverkoren heb; opdat gij het weet, en Mij gelooft, en verstaat, dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.
11 Ik, Ik ben de HEERE, en er is geen Heiland behalve Mij.

Jesaja 44:6

6 Zo zegt de HEERE, de Koning van Israël, en zijn Verlosser, de HEERE der heerscharen: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God.

Jesaja 44:8

8 Verschrikt niet, en vreest niet; heb Ik het u van toen af niet doen horen en verkondigd? Want gijlieden zijt Mijn getuigen: is er ook een God behalve Mij? Immers, is er geen andere rotssteen: Ik ken er geen?

Ik heb hier drie teksten uit Jesaja aangehaald in de statenvertaling, die duidelijk spreken over dat er maar èèn God is, en bovendien zegt Hij dat er geen Heiland is behalve Mij, en vervolgens in Jes. 44:6 dat Hij de Eerste en de Laatste is.

Het woord HEERE dat hier met hoofdletters geschreven is, is in het Hebreeuws de naam van God, Jehova of de Ik Ben die Ik Ben die Mozes tegen kwam bij de braambos.

Nu kan je problemen krijgen als je weet dat de Here Jezus ook Heiland genoemd word in Zacharia 9:9.

Zacharia 9:9

9 Verheug u zeer, gij dochter Sions! juich, gij dochter Jeruzalems! Ziet, uw Koning zal u komen, rechtvaardig, en Hij is een Heiland; arm, en rijdende op een ezel, en op een veulen, een jong der ezelinnen.

Dit is dan ook in vervulling gegaan toen de Here Jezus op een ezel naar Jeruzalem reed, dan moet je concluderen dat er of twee Heilanden zijn of Zij zijn de Zelfde, en dat dat zo is staat ook letterlijk in die zelfde tekst van Jes. 43:10.

Jesaja 43:10

10 dat Ik Dezelve ben, dat voor Mij geen God geformeerd is, en na Mij geen zijn zal.

Als de Here Jezus Christus God is, en dat is zo, dan kan het niet anders dan moeten Zij de Zelfde zijn, want er is geen God er voor of er na geformeerd.
Het woord geformeerd geeft al aan dat het vorm of gestalte gekregen heeft, God kan niet gezien worden want God is geest, maar als Hij (God) gezien word dan zie je in het oude testament Jehova of in het nieuwe testament Jezus Christus.

En de vorige keer heb ik het gehad over dat Christus de rots is, en hier spreekt de HEERE (Jehova) dat Hij de rotssteen is en dat er geen ander rotssteen is behalve Hij alleen, en toch zegt de schrift dat Christus de rots is, dus luid de conclusie het gaat over de Zelfde persoon.

En zo kunnen we wel doorgaan,

Jehova is de KoningChristus is de Koning
Jehova is de VerlosserChristus is de Verlosser
Jehova is de Ik Ben die Ik BenChristus is, Ik ben de ware levende weg
Jehova is de HerderChristus is, Ik Ben de goede herder enz…

En tot slot nog dit, de HEERE (Jehova) zegt: Ik ben de Eerste, en Ik ben de Laatste, en behalve Mij is er geen God. Als ik dan in Openbaring lees dat Jezus Christus zegt dat Hij de Eerste en de Laatste is en dat Hij dood geweest is en dat Hij nu leeft in alle eeuwigheid, luid de conclusie, het is de Zelfde God, dus èèn God, en dat is ook wat de Here Jezus leert in het evangelie van Johannes;

Johannes 10:30

30 Ik en de Vader zijn èèn.

Johannes 14:6-10

6 Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.
7 Indien gijlieden Mij gekend had, zo zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben; en van nu kent gij Hem, en hebt Hem gezien.
8 Filippus zeide tot Hem: Heere, toon ons den Vader, en het is ons genoeg.
9 Jezus zeide tot hem: Ben Ik zo langen tijd met ulieden, en hebt gij Mij niet gekend, Filippus? Die Mij gezien heeft, die heeft den Vader gezien; en hoe zegt gij: Toon ons den Vader?
10 Gelooft gij niet, dat Ik in den Vader ben, en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot ulieden spreek, spreek Ik van Mijzelven niet, maar de Vader, Die in Mij blijft, Dezelve doet de werken.

Niemand heeft ooit God gezien, maar als je iets van God wil zien, zie je de Here Jezus Christus.