De veelkleurige wijsheid Gods

Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige (kleurige) wijsheid Gods;

Efeze 3:8-12

8 Mij, den allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te verkondigen den onnaspeurlijken rijkdom van Christus,
9 En allen te verlichten, dat zij mogen verstaan, welke de gemeenschap (bedeling) der verborgenheid zij, die van eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus;
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige (kleurige) wijsheid Gods;
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onzen Heere;
12 In Denwelken wij hebben de vrijmoedigheid, en den toegang met vertrouwen, door het geloof van Hem.

Mt 4:19 En Hij zeide tot hen: Volgt Mij na, en Ik zal u vissers der mensen maken.

Het Woord van God spreekt over mensen als of het vissen zijn, en dat niet alleen, de volken waar in die mensen leven, beschrijft de bijbel als de wateren van de zee.

Openbaringen 17:15

15 En hij zeide tot mij: De wateren, die gij gezien hebt, waar de hoer zit, zijn volken, en scharen, en natien, en tongen.

De bedeling waar in we nu leven is de 5e bedeling, de bedeling van de genade Gods. (zie “Bedelingen“)

Efeze 3:2

2 Indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods, die mij gegeven is aan u;

De vissen een uitbeelding van de Gemeente!

De scheppings dagen in Gen. 1 geven al een uitbeelding aan het plan Gods.
De 5e dag geeft dan ook een uitbeelding van onze bedeling, zoals ik al eerder zei zijn de vissen een uitbeelding van mensen, die gevangen worden door de discipelen, en zij maken nu inmiddels deel uit van de Gemeente van Jezus Christus.
Het is dan ook niet verwondelijk dat op de 5e dag niet alleen vissen maar ook vogels geschapen zijn, ook deze geven uitbeelding aan de Gemeente als hemel burgers.

Als je beide dier soorten bekijkt lijken ze ook nog veel op elkaar, ze hebben allebei vleugels. En er zijn vissen die ook gewoon kunnen vliegen als vogels, en vogels die kunnen zwemmen als vissen.
Zodat je maar ziet als je gewoon geloofd in het Woord van God, je de rijkdom en de wijsheid van God steeds weer ziet in de natuur.
Het is alleen verborgen voor de wereld, zij zien die rijkdom niet, maar wij kinderen des lichts mogen de heerlijkheid zien, en de veelkleurige wijsheid van God in de schepping!

Ik ga regelmatig naar Egyte om te snorkelen in de Rode Zee, en als je daar zo aan de zee staat te kijken, dan zie je niets bijzonders, maar als je ten onder gaat in de zee zie je de (verborgen) veelkleurige wijsheid Gods.
Ik wil u dan ook graag mee laten genieten van de rijkdom van de schepping van God! (zie video)

De vissen in al hun verscheidenheid en kleur zijn een uitbeelding van de Gemeente van Christus, en verkondigen de veelkleurige wijsheid Gods.
Zij bevinden zich te midden van de wereld echter verborgen voor de wereld.

O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen!