De nederwerping der wereld.

Door Ab Kleinhaneveld

"De wereld die toen was" 2 Petr.3:6.

Gen.1:1 – In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
Volgens Jesaja werd de hemel en aarde niet als woestheid of ledigheid geschapen. Jes.45:18.

Het begrip woest en ledig (tohu wa bohu) blijkt een beschrijving te zijn van een land dat geoordeeld is door God (oordeel vanwege hun zonden). Jes.34:11, Jer.4:23-26.

Gen.1:2 – De aarde was woest en ledig, en duisternis was op den afgrond…….
Wanneer we nu dit gedeelte lezen blijkt dat over de schepping uit Gen.1:1 een oordeel kwam met als gevolg dat de hemelen er niet meer waren en de aarde woest en ledig was geworden, bedekt met water en in duisternis gehuld.
Dit wordt door de apostel Petrus bevestigd 2Petr.3:5-7.

Het idee dat het hier over de zondvloed van noach zou gaan is niet terecht. Het woord “zondvloed” (betere vertaling : grote vloed) is hier geen eigennaam zoals de “Zondvloed” bij Noach en bij Noach vergingen niet hemelen en aarde.
De hemelen bleven in stand (het water reikte tot boven de hoogste bergtop). Levende wezens, waterdieren hebben de zondvloed overleeft. Alles wat adem had (geest des levens) kwam om,behalve diegene in de ark van Noach waren.

De geschiedenis van Noach en het oordeel over de wereld in zijn dagen is een uitbeelding (type) achteraf van het veel grotere oordeel van de wereld die was vòòr Gen.1:2.
Van wat er tussen de schepping uit Gen.1:1 en de “her” schepping uit Gen.1:2 geweest is wordt in de Bijbel weinig gezegd.
Maar vreemde zaken die niet in onze “her” schepping passen zoals fossielen, de piramide van Cheops, de legende Atlantis, etc zouden wel eens uit deze “wereld” afkomstig kunnen zijn.

De "nederwerping" der wereld.

De begrippen “grondlegging” en “nederwerping” werden door de bijbelvertalers door elkaar gehaald. Het begrip “grondleggen” past men toe op het griekse woord “kata-bole” <2602>wat de betekenis heeft van “neer werpen”.
Dat de vertalers de beide begrippen als hetzelfde beschouwden zou geen probleem zijn geweest als het begrip ook sprak over èèn gebeuren.
Maar dit is niet het geval.

De grondlegging (het leggen van fundamenten, eerste begin) is heel wat anders dan de nederwerping (het oordeel van God over de opstand van satan).
Het oordeel over de schepping van Gen.1:1 kwam vanwege de zonde van satan. Hij was een gezalfde maar stelde zich boven zijn Schepper. Ezech.28:12-19.
In dit oordeel werd een deel van satans engelen in de hel geworpen. 2Petr.2:4.

De satan daar in tegen bevindt zich nog in de hemel met een deel van zijn engelen en oefent daar macht uit over de tegenwoordige eeuw. Job.1:6-12, Math.4:7.

Het verzoeningswerk van Christus.

Door de nederwerping kwam er scheiding tussen God en zijn Schepping. Om deze scheiding te niet te doen was de komst van de Zoon noodzakelijk.

God had voordat hij de wereld nederwierp al bepaald dat Zijn Zoon Jezus Christus de wereld met Hem zou verzoenen. Efez.2:15-16, Col.1:20,
In de volgende verzen wordt gesproken over de “nederwerping” der wereld en het verzoenings werk van Christus. Math.25:34, John.17:24, Efez.1:4, Hebr.4:3, 1Petr.18-20, Opb.13:8.

De zondeval van Adam was niet te vermijden want hij was uit de aarde (die in zonde gevallen was) genomen. Door zijn zondeval werd Adam uit de Hof gezet (zodat hij niet kon eten van de boom des levens) en zou hij de dood sterven. Gen.3:13-23.
De nakomelingen van Adam erven, via de man, deze zondige natuur !
De zonde werkt in de mens zolang hij leeft, zodra hij sterft is hij vrij van de zonde. Rom.6:7-23.