De vleeswording van Christus

De vleeswording van Christus is een groot mysterie.

Volmaakt God en volmaakt Mens.

Zijn komst deed talloze beloften aan Israël in vervulling gaan.

door Jb. Klein Haneveld (1918-1988)

Als wij spreken over de vleeswording van Christus, dan hebben wij het over het feit dat Hij Mens werd. We hebben het niet over de schepping van een nieuw persoon, maar over een Goddelijk persoon, Die reeds bestond maar Die werd wat Hij nooit eerder geweest, zonder op te houden te zijn wat Hij van eeuwig is.

Zijn vleeswording verenigt Godheid en Mensheid in èèn Persoon. Zijn menselijke natuur is even volmaakt als Zijn Goddelijke natuur.

Verwondering, verbazing en diepe dankbaarheid vervult ons hart als wij over dit onderwerp nadenken. Wij zullen nooit het geheimenis van de vleeswording met ons verstand kunnen doorgronden.

Wij willen dit machtige onderwerp gaan behandelen in vier, korte delen.

1. De Belofte van Zijn vleeswording

Genesis 3:15
15 Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen, en gij zult het de hiel vermorzelen.

Op dezelfde bladzijde van de Heilige Schrift, waar de val van de mens is beschreven, daar vinden wij ook de belofte van de komst van de Verlosser, Die Satans  kop zou vermorzelen. Dit is een duidelijke aankondiging van Zijn vleeswording en van Zijn werk op Golgotha. De komende Verlosser is het zaad van de vrouw dit is een aanwijzing voor de wonderlbare manier waarop Hij in de wereld zou komen.

Mensen zijn ter wereld gekomen door:

(a) Schepping : Adam kwam ter wereld zonder het gebruik van een man of vrouw
(b) Formering : Eva kwam ter wereld door gebruik van alleen een man
(c) Voortplanting : Alle andere mensen, behalve Christus, kwamen ter wereld door gebruik van een man èn vrouw.

Aan het begin van het menselijke ras gebruikte God de eerste en de tweede methode slechts èèn keer.

In alle hierboven genoemde methoden hadden de personen, die ter wereld kwamen, geen vòòr-bestaan. Voordat de derde methode toepast werd, deed de zonde zijn intrede in de wereld door Adam (Rom. 5:12). Daarom zijn alle mensen, die van Adam afstammen, zondaars door geboorte.

(d) Vleeswording : Door gebruik van alleen een vrouw.

God reserveerde deze methode voor het brengen van Zijn Zoon in de wereld. Vleeswording wijst op vòòr-bestaan (pre-existentie). De Eeuwige stapt in de tijd, wordt ècht mens zonder een spoor van zonde in Zich te hebben, om verlossing voor de mensen teweeg te brengen.

2. De profetieën omtrent Zijn vleeswording

Van Genesis tot Maleachi hebben wij een harmonisch getuigenis over de komende Messias. Zijn eerste komst, vanaf Zijn geboorte tot aan Zijn dood en opstanding, is duidelijk voorzegd.

De profetie vertelt ons:

(a) Wat zijn afstamming zou zijn : Hij zou komen uit de lijn van Abraham (Gen. 22:18), Izak (Gen. 26:4) en Jacob (Gen. 28:14); uit de Koninklijke stam van Juda (Gen. 49:10) en behoren tot het huis van David (Ps. 89, 132:11). Het eerste vers van het Nieuwe Testament verklaart, dat Hij de Zoon van David, de Zoon van Abraham is (Mat. 1:1)


(b) Wanneer Hij zou komen : Zeventig weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige Stad. Weet dan en versta: vanaf het ogenblik, dat het Woord uitging om Jeruzalem te herstellen en te herbouwen, tot op de Messias, de Vorst, zijn zeven weken, en tweeënzestig weken, en na tweeënzestig weken zal de Messias worden uitgeroeid, maar niet voor Hemzelf.  (Dan. 9:24-26).

Zonder op details in te gaan zien wij het begin van de cyclus waarin de Messias zou komen. We zien dat Hij na 69 weken (weken van jaren, 483 jaren) zou worden uitgeroeid. De natie zou Hem verwacht moeten hebben toen Hij kwam, maar in het algemeen hebben zij dat niet gedaan. We kunnen onszelf in dit verband de vraag stellen: blijkt het uit onze levens dat wij met verwachting uitzien naar Zijn wederkomst, of zijn we onverschillig?


(c) Waar Hij geboren zou worden : En gij Bethlehem Efratha, al zijt gij klein onder de geslachten Israëls, uit u zal Mij voortkomen Die een Heerser zal zijn over Israël, en Wiens oorsprong is van ouds, van de dagen der eeuwigheid. (Micha 5:1).

De leiders van Israël kenden deze profetie zeer goed en zij wisten dat daarin de plaats werd voorzegd waar de Messias geboren zou worden (Mat. 2:4-6). Hoewel zij verstandelijk de Schriften kenden, hadden zij in werkelijkheid geen hart voor de dingen van God. Je kunt de Schriften kennen, maar het is iets anders om een hart te hebben voor wat zij leren en hen te gehoorzamen uit liefde voor Christus


(d) Hoe Hij geboren zou worden : De Here Zelf zal u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren, en zij zal Hem de naam Immanuel geven. (Jes. 7:14).

Velen trachten dit vers van zijn Messiaanse betekenis te beroven door te zeggen dat het een teken was voor koning Achaz. Een nauwkeurige bestudering van dit Schriftgedeelte toont echter aan dat het huis van David wordt aangesproken. Achaz vreesde, dat het huis van David zou worden uitgeroeid en Jeruzalem verwoest. De Here nam deze vrees weg door een merkwaardig teken. Eerder zou een reine maagd een kind voortbrengen dan dat het huis van David verloren zou gaan. De enige mogelijke vervulling van Jesaja 7:14 is de geboorte van Christus. Andere gedeelten, zoals Ps. 22:9-10 en Jes. 49:1-5 tonen duidelijk aan, dat Christus geboren zou worden uit een vrouw.


(e) Wie Hij was : “Immanuel” (Jes. 7:14). Wat een geweldige waarheid: God, afdalend om Mens te worden. “Een Kind is ons geboren”, omdat Hij nooit een Kind was. “Een Zoon is ons gegeven”, omdat Hij de eeuwige Zoon is. Zijn Eeuwigheid en Godheid worden beklemtoond.

3. De bijzonderheden van Zijn vleeswording

De vleeswording van Christus heeft betrekking op het feit dat Hij Mens werd, terwijl Zijn maagdelijke geboorte het middel is, waardoor dit plaats had. God was aan het werk. Het enige menselijke instrument was de maagd Maria, die zichzelf onderwierp aan de wil en het doel van God (Luk. 1:38).

Wat in werkelijkheid gebeurde bij de ontvangenis is verborgen voor mensen, maar wij weten dat Goddelijke kracht waarborgde, dat Hij Die geboren werd uit de maagd absoluut heilig in Zijn mensheid was.

Wat betreft deze werkzaamheid van de Geest in haar ontvangenis verklaarde Maria: “De Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan; en heilig is Zijn Naam” (Luk. 1:49). Maria was zwanger uit de Heilige Geest (Mat. 1:18) en zij bleef een maagd totdat de Heere werd geboren (Mat. 1:25).

Wij kunnen hier niet verder ingaan op andere bijzonderheden, zoals die gegeven worden in Mattheus 2 en Lukas 2. We willen er wel nog wel wijzen dat God een Keizer te Rome bewoog om een decreet uit te vaardigen, opdat Micha 5:2 vervuld zou worden.

3. De bijzonderheden van Zijn vleeswording

De vleeswording van Christus heeft betrekking op het feit dat Hij Mens werd, terwijl Zijn maagdelijke geboorte het middel is, waardoor dit plaats had. God was aan het werk. Het enige menselijke instrument was de maagd Maria, die zichzelf onderwierp aan de wil en het doel van God (Luk. 1:38).

Wat in werkelijkheid gebeurde bij de ontvangenis is verborgen voor mensen, maar wij weten dat Goddelijke kracht waarborgde, dat Hij Die geboren werd uit de maagd absoluut heilig in Zijn mensheid was.

Wat betreft deze werkzaamheid van de Geest in haar ontvangenis verklaarde Maria: “De Machtige heeft grote dingen aan mij gedaan; en heilig is Zijn Naam” (Luk. 1:49). Maria was zwanger uit de Heilige Geest (Mat. 1:18) en zij bleef een maagd totdat de Heere werd geboren (Mat. 1:25).

Wij kunnen hier niet verder ingaan op andere bijzonderheden, zoals die gegeven worden in Mattheus 2 en Lukas 2. We willen er wel nog wel wijzen dat God een Keizer te Rome bewoog om een decreet uit te vaardigen, opdat Micha 5:2 vervuld zou worden.

4. Het doel van Zijn vleeswording

Er zijn vele redenen voor de vleeswording van Christus. Hij werd vlees, om de profetie te vervullen en om God te openbaren. Wij zullen ons in het kort met slechts twee redenen voor Zijn vleeswording bezig houden.

(a) Om de Koning te zijn : “En gij, Bethlehem” uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn over Israël. (Mat. 2:6).

Anderen mogen geboren prinsen hebben, maar Hij alleen was een geboren Koning. Als de Zoon van David zal Hij heersen in gerechtigheid (Jes. 9:6),(Jes 32:1). Had Hij recht op de troon?

Uit hoofdstuk 1 van Mattheüs blijkt, dat Jozef Maria tot zijn wettige vrouw nam vòòr de Here was geboren. Daarom was Hij de wettige Zoon van Jozef en de wettige erfgenaam op de troon van David. Maar omdat Hij niet de werkelijke zoon van Jozef was, kwam Hij niet onder de profetische ban, gelegd op het zaad van Jeconiah (Jer. 22:24-30).

Hij had niet alleen het wettige recht op de heerschappij, maar ook het profetische recht, omdat alle omstandigheden rondom Zijn geboorte de vervulling waren van de profetische Schriften.

Zijn hoogste gezag als Koning zal ten volle openbaar worden wanneer Hij komt als Koning der Koningen (Op. 19:16). Wij als gevolgen behoren nu reeds voor Zijn gezag te buigen en Hem te erkennen als de Heer van onze levens, niet alleen door woorden, maar door gehoorzaamheid aan het Woord van God.

(b) Om de Redder te zijn : “Zij zal een Zon baren en gij zult Hem de naam Jezus geven, Want Hij is het Die Zijn volk zal redden van hun zonden” (Mat. 1:21).

De zonde had zijn intrede in Gods prachtige schepping gedaan en de mens was absoluut bedroven door de zondeval en verdiende Gods rechtvaardigde oordeel. Maar de Zoon des Mensen kwam als Redder, om het verlorene te zoeken en te redden (Luk. 19:10). De Redder werd een Mens om te kunnen sterven, opdat zondaars gered zou worden.

1 Johannes 4:2-3

2 Hieraan kent gij den Geest van God: alle geest, die belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God;
3 En alle geest, die niet belijdt, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet; maar dit is de geest van den antichrist, welken geest gij gehoord hebt, dat komen zal, en is nu alrede in de wereld.

2 Johannes 1:7

7 Want er zijn vele verleiders in de wereld gekomen, die niet belijden, dat Jezus Christus in het vlees gekomen is. Deze is de verleider en de antichrist.

Zie verwant onderwerp : “Eèn God