Melk of vaste spijs?

1Corinthe 3:1-4

1 En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijken, maar als tot vleselijke, als tot jonge kinderen in Christus.
2 Ik heb u met melk gevoed, en niet met vaste spijs; want gij vermocht toen nog niet; ja, gij vermoogt ook nu nog niet.
3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?
4 Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?

Melk is voor pas geboren kinderen, voor kinderen aan de moeder melk. De vaste spijs is voor volwassenen, diegene die niet meer aan de borst zijn, zoals beschreven in Jesaja.

Jesaja 28:9-10

Wie zou Hij de kennis leren, en wie zou Hij het gehoorde te verstaan geven? Den gespeenden van de melk, den afgetrokkenen van de borsten?
10 Want het is gebod op gebod, gebod op gebod, regel op regel, regel op regel, hier een weinig, daar een weinig.

Volwassenen zijn dus degene die kennis behoren te hebben of te leren!

Melk

Melk is voor de natuurlijke mens.
Melk staat voor de zichtbare dingen.
Vrouwelijk, aardse. (moeder aarde)

Vaste spijs

Vaste spijs is voor de geestelijke mens.
Vaste spijs staat voor onzienlijke dingen.
Mannelijk, hemelse. (Hemelse Vader)

En zoals Petrus het beschrijft in 1Petrus 2:2, dat de nieuw geboren (wedergeboren) kinderen zich zouden voeden met het Woord van God, ja ze zouden zeer begerig zijn naar het Woord, met als doel dat ze door dat Woord zouden opwassen tot zaligheid!

1 Petrus 2:2

2 En, als nieuwgeborene kinderen, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelve moogt opwassen tot zaligheid;

Het woord “redelijke” heeft namelijk te maken met redeneren, het is afkomstig van het Griekse woord “logos” wat “woord” betekend. Dus de onvervalste melk heeft te maken met het Woord van God. En dan hebben we nog het woord “opwassen” het is niet alleen groeien, maar meer nog het opgroeien tot volwassenheid, kinderen zouden volwassen worden!

Paulus probeert zijn toehoorders in de Hebreen brief ook enkele geestelijke dingen te leren, maar ook zij zijn traag om te horen, zij moesten ook nog gevoed worden met melk. Hij probeert hen namelijk uit te leggen dat Christus de zelfde is als Melchizedek, en dat is niet zo eenvoudig uit te leggen aan een kind!

Hebreen 5:11-6:2

11 Van Dewelke (Melchizedek) wij hebben vele dingen, en zwaar om te verklaren, te zeggen, dewijl gij traag om te horen geworden zijt.
12 Want gij, daar gij leraars behoorde te zijn vanwege den tijd, hebt wederom van node, dat men u leerde, welke de eerste beginselen zijn der woorden Gods; en gij zijt geworden, die melk van node hebben, en niet vaste spijze.
13 Want een ieder, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind.
14 Maar der volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen (zintuigen) geoefend hebben, tot onderscheiding beide des goeds en des kwaads.


1 Daarom, nalatende het beginsel der leer van Christus, laat ons tot de volmaaktheid voortvaren; niet wederom leggende het fondament van de bekering van dode werken, en van het geloof in God,
2 Van de leer der dopen, en van de oplegging der handen, en van de opstanding der doden, en van het eeuwig oordeel.

Paulus spreekt hier mensen aan die allang geleden tot geloof gekomen waren, maar ze waren nog steeds kinderen, terwijl ze vanwege de tijd allang leraren hadden kunnen zijn. Hij wilde ze dan ook nog heel wat vertellen maar dat konden ze niet verdragen, niet omdat het te moeilijk was om uitteleggen, maar omdat ze zo traag waren om te horen vers 11.

En wat wordt er bedoeld met het woord “volmaakten” in vers 14, het zijn die mensen die volwassen zijn geworden in het geloof, volgroeide mensen in het geloof.
Die door de gewoonheid (gewenning) zich het Woord eigen gemaakt hebben, en inzicht gekregen hebben in dat Woord, door de Heilige Geest, die zou ons toch leiden in heel de Waarheid! Joh. 16:12-15

Wij zouden door de Geest wandelen.

Galaten 5:16-18

16 En ik zeg: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.
17 Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.
18 Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.

De Geest en het vlees staan tegen over elkaar, zoals de genade en de wet tegen over elkaar staan.

Johannes 1:17

17 Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.

Melk / Vleselijk / wet / de eerste beginselen

1Corinthe 3:3-4

3 Want gij zijt nog vleselijk; want dewijl onder u nijd is, en twist, en tweedracht, zijt gij niet vleselijk, en wandelt gij niet naar den mens?
4 Want als de een zegt: Ik ben van Paulus; en een ander: Ik ben van Apollos; zijt gij niet vleselijk?

Prediker 22:6

6 Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns weegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.

Galaten 4:3

3 Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt onder de eerste beginselen der wereld.

Colossensen 2:8

8 Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere door de filosofie, en ijdele verleiding, naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld, en niet naar Christus;

Colossensen 2:20

20 Indien gij dan met Christus de eerste beginselen der wereld zijt afgestorven, wat wordt gij, gelijk of gij in de wereld leefde, met inzettingen belast?

Hebreen 5:13

13 Want een ieder, die der melk deelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid; want hij is een kind.

Vaste spijs / Geestelijk / genade / tot de volmaaktheid

Galaten 5:22

22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.

1Corinthe 2:14

14 Maar de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden worden.

Galaten 6:1

1 Broeders, indien ook een mens vervallen ware door enige misdaad, gij, die geestelijk zijt, brengt den zodanige te recht met den geest der zachtmoedigheid; ziende op uzelven, opdat ook gij niet verzocht wordt.

Colossensen 1:9

9 Waarom ook wij, van dien dag af dat wij het gehoord hebben, niet ophouden voor u te bidden en te begeren, dat gij moogt vervuld worden met de kennis van Zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk verstand;

Colossensen 3:1-3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Philippenzen 4:8

Voorts, broeders, al wat waarachtig is, al wat eerlijk is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat liefelijk is,
al wat wel luidt, zo er enige deugd is, en zo er enige lof is, bedenkt datzelve;