Wordt vervuld met de Geest!

Dat is wat Paulus tegen de gemeente in Efeze zegt, maar hoe doe je dat, vervuld worden met de Geest, je kunt er allerlei filosofieën op na houden maar verstandiger is het dat je het Woord er over raadpleegt, laten we eerst het gedeelte maar eens lezen in het verband waar het in staat.

Efeze 5:15-20

15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen.
16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn.
17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil des Heeren zij.
18 En wordt niet dronken in wijn, waarin overdaad is, maar wordt vervuld met den Geest;
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw hart;
20 Dankende te allen tijd over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus;

Ten eerste zou je voorzichtig en wijs moeten zijn, en iemand die wijs is bouwt zijn huis op de rots, het welk is Christus.

Matheus 7:24-25

24 Een iegelijk dan, die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft;
25 En er is slagregen neergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid, en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.

Met andere woorden, je moet je vertrouwen stellen op de Heer en het van Hem verwachten! Ten tweede moet je niet onverstandig maar verstandig zijn, zodat je de wil van de Heer leert kennen, en hoe zou je Hem beter leren kennen dan door het Woord waarin Hij zich heeft geopenbaard,

1Corinthe 2:9-10

9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben.
10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zijn Geest; want de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

Om vervult te worden met de Geest, zouden we het Woord lezen en onderzoeken want dat Woord is voortgebracht door de Heilige Geest.

2Peterus 1:20-21

20 Dit eerst wetende, dat geen profetie der Schrift is van eigen uitlegging;
21 Want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van den Heiligen Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.

Volgens Efeze 5: 19 zouden we onder elkaar spreken met psalmen en lofzangen en geestelijke liederen, en in de parallelle tekst in Kol. 3:16 staat het zo:

Kolossensen 3:16

16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.

Het Woord zou in ons wonen in alle wijsheid, niet een beetje, maar rijkelijk en waar het hart vol van is, stroomt de mond van over is het gezegde.

Zo zien we het ook bij Stéfanus in Handelingen 6:8-7:60, hij geeft in het kort even de gehele geschiedenis van Israël weer, en vermaant ze dat ze zouden geloven in de Heere Jezus Christus, want daar sprak het oude testament over, hoe God door zijn Zoon verlossing zou brengen.

En ook wij zouden ons vullen met het Woord van God en op die mannier gevuld worden met de Geest.

Wordt vervuld met de Geest!