Abraham zien

Er wordt gezegd, dat als je 50 jaar wordt je Abraham ziet!

Nu ben ik laatst 50 jaar geworden en ik heb Abraham niet gezien, hoe komt men daar dan toch bij om dat te zeggen of als een vrouw 50 jaar wordt ze Sara ziet.
Ik ken iemand die was nog maar 30 jaar en die heeft Abraham wel gezien, hij was er namelijk al eerder dan Abraham. Wist u dat het uit de bijbel komt dat als je 50 jaar wordt je Abraham ziet, althans dat hebben ze er van gemaakt. Laten we het gedeelte er maar eens bij halen.

Johannes 8:51-59

51 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Zo iemand Mijn woord zal bewaard hebben, die zal den dood niet zien in der eeuwigheid.
52 De Joden dan zeiden tot Hem: Nu bekennen wij, dat Gij den duivel hebt. Abraham is gestorven, en de profeten; en zegt Gij: Zo iemand Mijn woord bewaard zal hebben, die zal den dood niet smaken in der eeuwigheid?
53 Zijt Gij meerder, dan onze vader Abraham, welke gestorven is, en de profeten zijn gestorven; wien maakt Gij Uzelven?
54 Jezus antwoordde: Indien Ik Mijzelven eer, zo is Mijn eer niets; Mijn Vader is het, Die Mij eert, Welken gij zegt, dat uw God is.
55 En gij kent Hem niet, maar Ik ken Hem; en indien Ik zeg, dat Ik Hem niet ken, zo zal Ik ulieden gelijk zijn, dat is een leugenaar; maar Ik ken Hem, en bewaar Zijn woord.
56 Abraham, uw vader, heeft met verheuging verlangd, opdat hij Mijn dag zien zou; en hij heeft hem gezien, en is verblijd geweest.
57 De Joden dan zeiden tot Hem: Gij hebt nog geen vijftig jaren, en hebt Gij Abraham gezien?
58 Jezus zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Eer Abraham was, ben Ik.
59 Zij namen dan stenen op, dat zij ze op Hem wierpen. Maar Jezus verborg Zich, en ging uit den tempel, gaande door het midden van hen; en ging alzo voorbij.

Nu staat er helemaal niet dat als je 50 wordt dat je dan Abraham ziet, alleen ze schatten de leeftijd van de Here Jezus in en zeggen: “je bent nog geen 50 jaar”. En ook al was Hij 50 jaar geweest, Hij zou Abraham niet hebben kunnen zien, want die leefde 2000 jaar voor Christus.

De Here Jezus zegt dan ook eer Abraham was, ben ik. De Engelse vertaling vertaalt met I am ik ben hier verwijst de Heer naar Exodus 3:14

Exodus 3:14

4 Toen zeide God tot Mozes: Ik ben, die Ik ben. En Hij zeide: Aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen: Ik ben heeft mij tot u gezonden.

Hij was er dus al voor Abraham, daarom kon Hij zeggen dat Abraham Zijn dag gezien heeft. De Heer heeft aan Abraham namelijk het evangelie verkondigd als Hij tot hem sprak: “In u zullen al de volken gezegend worden”.
Christus is namelijk het zaad van Abraham, en in Christus worden de beloften aan Abraham gedaan vervuld, zoals beschreven in de Galaten brief.

Galaten 3:16

16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken. Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van èèn: En uw zade; hetwelk is Christus.

Zo zie je maar weer hoe fabelen in de wereld komen, dat je 50 jaar wordt en Abraham ziet. En dan nog maar te zwijgen over Sara.