Bent u al gestorven?

Lukas 9:23-25

23 En Hij zeide tot allen: Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis dagelijks op, en volge Mij.
24 Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.
25 Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelven verliezen, of schade lijden?

Hebt u uw leven al verloren? Nee ik bedoel niet letterlijk, maar uw eigen ik? De Heer stierf letterlijk aan het kruis, maar spreekt in het evangelie van Johannes over een tarwegraan dat in de aarde moest vallen en sterven, om vervolgens vrucht te dragen. Bent u al in de aarde gevallen om vrucht te dragen?

Johannes 12:23-25

23 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden.
24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo brengt het veel vrucht voort.
25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen; en die zijn leven haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

Dat zijn harde woorden, je leven verliezen en haten, maar wij hebben onszelf zo vaak lief en zijn altijd uit op lijfsbehoud, maar de Heer zegt je moet je leven haten en niet lief hebben. En dat komt omdat Hij weet dat er in ons geen goed woont, we zijn van nature niet in staat om de wet te volbrengen en om te leven naar Gods wil. Wij zouden onze eigen ik doden, zodat Christus in ons zou kunnen wonen, en het eeuwige leven te ontvangen.

Waarvoor is Christus gestorven?

Romeinen 5:6

6 Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te Zijner tijd voor de goddelozen gestorven.

Romeinen 6:10

10 Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode.

Hij is dus voor de goddeloze zondaren gestorven, voor alle zondaren!
Zoals we kunnen lezen in:

2Corinthe 5:15

15 Als die dit oordelen, dat, indien Een voor allen gestorven is, zij dan allen gestorven zijn. En Hij is voor allen gestorven, opdat degenen, die leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Hem, Die voor hen gestorven en opgewekt is.

Alle mensen zijn dus gestorven, en toch lezen we dat er mensen zijn die leven, wie zijn dat nu, en hoe komen ze aan dat leven? Het zijn die mensen die geloven in de opstanding van Christus, ze zijn met Christus opgewekt ten eeuwig leven. En hoe ziet dat leven er dan nu uit, en Paulus vervolgt met twee keer zo dan:

16 Zo dan, wij kennen van nu aan niemand naar het vlees; en indien wij ook Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans kennen wij Hem nu niet meer naar het vlees.
17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

We zouden dus niemand kennen naar de oude mens, we zijn immers allen zondaren en komen steeds weer tekort. We zijn nu in Christus al een nieuwe schepping geworden, niet straks in de toekomst bij ons overlijden, nee nu hebben we al deel aan dat nieuwe leven.

Waar zijn wij voor gestorven?

Gestorven voor de zonde!

In Romeinen brief schrijft Paulus dat we niet langer onder de wet leven, en dat de zonde niet langer over ons zal heersen, maar dat we nu leven uit genade. En dan is de vraag, zullen we in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde?
En dan antwoord hij met:

Romeinen 6:2

2 Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?

Romeinen 6:7-8

7 Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde.
8 Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;

Het is niet alleen zo dat we met Christus gestorven zijn, maar ook met Hem opgewekt!

Gestorven voor de wet!

Romeinen 7:7 en 9

7 Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren;
9 En zonder de wet, zo leefde ik eertijds; maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weer levend geworden, doch ik ben gestorven.

En de apostel Paulus verwoord het zo in de Galaten brief:

Galaten 2:20-21

20 Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God, Die mij liefgehad heeft, en Zichzelven voor mij overgegeven heeft
21 Ik doe de genade Gods niet te niet; want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven.alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes, en niet in de oudheid der letter.

Hoe ziet dat leven er dan uit onder de genade, als we niet onder de wet maar naar de Geest leven, de apostel Paulus schrijft het zo aan de Colossensen:

Colosensen 3:1-3

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods.
2 Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn.
3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in God.

Ons leven is een verborgen leven, het draait niet meer om wat gezien wordt, maar om onzienlijke dingen. Wij leven nu dan ook in de tijd van de verborgenheid van Christus, maar wanneer Hij zal geopenbaard worden, Die ons leven is, zullen ook wij met Hem geopenbaard worden in heerlijkheid.
En de apostel Paulus vervolgt met:

Colossensen 3:5-17

5 Doodt dan uw leden, die op de aarde zijn, namelijk hoererij, onreinigheid, schandelijke beweging, kwade begeerlijkheid, en de gierigheid, welke is afgodendienst.
6 Om welke de toorn Gods komt over de kinderen der ongehoorzaamheid;
7 In dewelke ook gij eertijds hebt gewandeld, toen gij in dezelve leefdet.
8 Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond.
9 Liegt niet tegen elkander, dewijl gij uitgedaan hebt den ouden mens met zijn werken,
10 En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen, Die hem geschapen heeft;
11 Waarin niet is Griek en Jood, besnijdenis en voorhuid, barbaar en Scyth, dienstknecht en vrije; maar Christus is alles en in allen.
12 Zo doet dan aan, als uitverkorenen Gods, heiligen en beminden, de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goedertierenheid, ootmoedigheid, zachtmoedigheid, lankmoedigheid;
13 Verdragende elkander, en vergevende de een den anderen, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft; gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij alzo.
14 En boven dit alles doet aan de liefde, dewelke is de band der volmaaktheid.
15 En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.
16 Het woord van Christus wone rijkelijk in u, in alle wijsheid; leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en geestelijke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid in uw hart.
17 En al wat gij doet met woorden of met werken, doet het alles in den Naam van den Heere Jezus, dankende God en den Vader door Hem.

Gestorven voor de wereld!

Galaten 6:14

14 Maar het zij verre van mij, dat ik zou roemen, anders dan in het kruis van onzen Heere Jezus Christus; door Welken de wereld mij gekruisigd is, en ik der wereld.

Met andere woorden we zijn dood voor de wereld, de zonde en de wet, maar we zijn levend voor God.

Bent u al gestorven en leeft Christus nu in u?