Opstanding

De schrift zegt dat de opstanding van Christus meer is dan zijn sterven!

Romeinen 8:34

34 Wie is het, die verdoemt? Christus is het, Die gestorven is; ja, wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook ter rechterhand Gods is, Die ook voor ons bidt.

Ja dat is wat er staat, er wordt meestal veel aandacht besteed aan zijn lijden en sterven, maar de schrift zegt dat als Christus niet is opgewekt uit de doden, zo is ons geloof tevergeefs en zijn we ook nog in onze zonden.1Cor 15:17.

Toen Christus stief is Hij gestorven voor allen, voor God zijn dus alle mensen dood. En er is maar èèn manier om weer nieuw leven te ontvangen dat is door te geloven in de opgestane Heer, omdat Hij opgewekt is uit de dood is het onze garantie dat wij met Hem opgewekt zijn. Maar dan is het niet meer ik leef maar Christus leeft in mij, dat nieuwe leven is dus in ons.

God ziet ons niet meer als oude mens (want die is gestorven) maar ziet ons in Christus, wij zijn een nieuwe schepping geworden.

2 Corinthiërs 5:17

17 Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.

Er staat dus niet dat het nieuw wordt in de toekomst, maar dat het nu al reeds nieuw geworden is, God ziet ons als nieuwe schepselen in Christus en zo zouden wij elkaar ook zien. Niet meer die oude mens met al zijn gebreken maar Christus in een ieder van ons.

Nu moeten we niet na dat we tot geloof zijn gekomen proberen die oude mens een beetje op te poetsen en acceptabel te maken voor God door te proberen de wet te gaan onderhouden.
Nee voor God is die oude mens dood. We zouden niet de zelfde fout maken die Adam en Eva maakten door te eten van de boom van kennis van goed en kwaads (wet), maar in plaats daar van zouden wij eten van de boom des levens (het welk is Christus) en te leven uit genade.
Door Zijn opstanding zijn wij gerechtvaardigd voor God, en net zo als God Abraham rechtvaardig rekende door zijn geloof zo rekent God ook ons rechtvaardig door ons geloof.

Romeinen 4:23-25

23 Nu is het niet alleen om zijnentwil (Abraham) geschreven, dat het hem toegerekend is;
24 Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft;
25 Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking

Wij geloven dat God, Jezus onze Heer heeft opgewekt uit de doden, en door dat te geloven rekent God ons rechtvaardig, welk een grote genade! En daardoor hebben wij vrede bij God.

Romeinen 5:1

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;

Voor de mensen zijn wij misschien niet rechtvaardig maar God ziet ons wel zo.
Christus is het leven en daar zouden wij ons dan ook mee voeden. Net zo als de rank in de wijnstok moet blijven zo moeten wij in Christus blijven om veel vrucht te dragen, en soms moet er wat gesnoeid worden (en dat doet pijn), Maar dat is zo, om meer vrucht te doen dragen.

Buiten Hem is er geen leven (opstandings leven), Hij is de weg de waarheid en het leven, als je probeert je eigen leven te behouden zal je het verliezen, de Here Jezus zegt in Luc. 9:23-25

Luc. 9:23-25

23 Zo iemand achter Mij wil komen, die verloochend zichzelf, en neme zijn kruis dagelijks op, en volgt Mij
24 Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijnentwil, die zal het behouden.
25 Want wat baat het een mens, die de gehele wereld zou winnen, en zichzelf verliezen, of schade zijns zelfs lijden

Paulus zegt in Fil.3 dat hij niet op zijn eigen vlees (de oude mens) vertrouwt maar in Christus roemt, en hij heeft heel wat om op te vertrouwen en in te roemen, naar de mens was hij heel aanzienlijk.

Filippensen 3:5-6

5 Besneden ten achtsten dage, uit het geslacht van Israël, van den stam van Benjamin, een Hebreeër uit de Hebreen, naar de wet een Farizeeër;
6 Naar den ijver een vervolger der Gemeente; naar de rechtvaardigheid, die in de wet is, zijnde onberispelijk.

Maar Paulus acht al deze dingen schade en drek en dat alleen om Christus te mogen kennen en wat de kracht is van zijn opstanding, wat dan namelijk teweeg gebracht heeft in zijn leven.

Filippensen 3:7-14

7 Maar hetgeen mij gewin (winst) was, dat heb ik om Christus’ wil schade (verlies) geacht.
8 Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mijn Heere; om Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen.
9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mijn rechtvaardigheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof;
10 Opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschap Zijns lijdens, Zijn dood gelijkvormig wordende;
11 Of ik enigszins moge komen tot de wederopstanding der doden
12 Niet dat ik het alreeds gekregen heb, of alreeds volmaakt ben; maar ik jaag er naar, of ik het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus ook gegrepen ben.
13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
14 Maar een ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en strekkende mij tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit (doelwit of einddoel), tot den prijs der roeping Gods, die van boven is in Christus Jezus.

Nu hoop ik dat het ook ons verlangen is om de Heer steeds meer en meer te leren kennen, en wat de kracht is van Zijn opstanding, het nieuwe leven in ons.