Wat is Wet

Wat doet en wat is de wet?

 • Want door de wet is de kennis der zonde. Romeinen 3:19-20
 • Want de wet werkt toorn. Romeinen 4:15
 • Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worde. Romeinen 5:20
 • Want hetgeen der wet onmogelijk was, dewijl zij door het vlees krachteloos was. Romeinen 8:3
 • Het vlees onderwerpt zich niet aan de wet Gods; want het kan ook niet. Romeinen 8:7
 • Kennis van de zonde door de wet. Romeinen 7:7
 • Want zonder de wet is de zonde dood. Romeinen 7:8
 • De wet wordt ook een juk der dienstbaarheid genoemd. Galaten 5:1
 • Want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven. Galaten 2:21
 • Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek. Galaten 3:10
 • En dat niemand door de wet gerechtvaardigd wordt voor God, is openbaar. Galaten 3:11
 • Waartoe is dan de wet? Zij is om der overtredingen wil daarbij gesteld. Galaten 3:19
 • Want de wet kan niet levend maken. Galaten 3:21
 • Doch wij weten, dat de wet goed is, zo iemand die wettelijk gebruikt; 9 En hij dit weet, dat den rechtvaardigen de wet niet is gezet, maar den onrechtvaardigen. 1 Timotheus 1:8
 • Want de wet heeft geen ding volmaakt. Hebreen 7:19
 • Want de wet, heeft een schaduw der toekomende goederen. Hebreen 10:1
Romeinen 10:4

4 Want het einde der wet is Christus.

Galaten 3:13

13 Christus heeft ons verlost van den vloek der wet.

Galaten 3:24

24 Zo dan, de wet is onze tuchtmeester gewèèst tot Christus.

Romeinen 3:21-22

21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de profeten:

22 Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er is geen onderscheid.

Romeinen 3:28

28 Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet.

Romeinen 5:1

1 Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;