Hebt u de Here Jezus Christus lief?

Johannes 14:22-24

22 Judas, niet de Iskariot, zeide tot Hem: Heere, wat is het, dat Gij Uzelven aan ons zult openbaren, en niet aan de wereld?
23 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken.
24 Die Mij niet liefheeft, die bewaart Mijn woorden niet; en het woord dat gijlieden hoort, is het Mijne niet, maar des Vaders, Die Mij gezonden heeft.

Als je de Here Jezus lief wild hebben dan zal blijken dat je in de praktijk Zijn Woord lief hebt, en andersom is het ook zo dat als je Zijn Woord niet lief hebt, heb je de Heer ook niet lief.
Wij hebben Hem dan ook nooit ontmoet, wij kennen Hem dan ook alleen maar vanuit het Woord van God.

De Heer zegt dan ook, dat we Zijn Woord zouden bewaren, bewaren is het zelfde als geloven je bewaard namelijk de woorden in je hart. Want met het hart geloofd men ter rechtvaardigheid en met de mond belijd men ter zaligheid.

De Here Jezus beloofd de Heilige Geest.

Johannes 14:25-26

25 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, bij u blijvende.
26 Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.

Elk mens die uit God geboren is ontvangt de Heilige Geest, en Hij is het dan ook die ons zou leiden in de gehele Waarheid. Johannes 16:12-13
De wereld ontvangt die Geest niet, voor hen is het Woord van God dan ook een dwaasheid en een ergernis.
Als gelovigen hebben we het Woord lief, en als we het Woord lief hebben zouden we ook elkaar lief hebben zegt de schrift.

1 Johannes 4:7-13

7 Geliefden! Laat ons elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en een ieder, die liefheeft, is uit God geboren, en kent God;
8 Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend; want God is liefde.
9 Hierin is de liefde Gods aan ons geopenbaard, dat God Zijn eniggeboren Zoon gezonden heeft in de wereld, opdat wij zouden leven door Hem.
10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, maar dat Hij ons lief heeft gehad, en Zijn Zoon gezonden heeft [tot] een verzoening voor onze zonden.
11 Geliefden, indien God ons alzo lief heeft gehad, zo zijn ook wij schuldig elkander lief te hebben.
12 Niemand heeft ooit God aanschouwd; indien wij elkander liefhebben, zo blijft God in ons, en Zijn liefde is in ons volmaakt.
13 Hieraan kennen wij, dat wij in Hem blijven, en Hij in ons, omdat Hij ons van Zijn Geest gegeven heeft.

Wij hebben maar èèn schuld tegen over elkaar, en dat is, dat wij elkaar zouden lief hebben.

Romeinen 13:8

8 Zijt niemand iets schuldig, dan elkander lief te hebben; want die de ander liefheeft, die heeft de wet vervuld.

Hebt u de Here Jezus Christus lief?
Hebt u Hem die het Woord is lief?
Hebt u hen lief die de Here Jezus Christus lief hebben en zijn Woord bewaren?

Zo mag u weten dat God in u zal wonen met Zijn Geest!